Z ?ycia przedszkoli

Bajka z ?yczeniami dla Mamy i Taty

Przedszkolaki z Dubielna aby podzi?kowa? za mi?o?? i wychowanie swoim Rodzicom, przygotowa?y na t? okazj? wyj?tkowe przedstawienie, gdzie wyst?pi?y jako r?norodne postacie z bajek, ktre sk?ada?y ?yczenia swoim najbli?szym. Mo?na by?o spotka? Czerwonego Kapturka i wilka, Krlewn? ?nie?k? wraz z krasnoludkami, z?ot? rybk?, Baba Jag? wraz z Jasiem i Ma?gosi? a tak?e kwiatow? wr?k? oraz Calineczk?. Wszystkie dzieci wr?czy?y tak?e swoim najbli?szym prezent w postaci w?asnor?cznie wykonanego albumu z rodzinnymi zdj?ciami, ktry same ozdobi?y za pomoc? kolorowych, piankowych kszta?tw oraz wst??eczek.
Dzieci przygotowa?y dla swoich rodzicw rwnie? niespodziank? w postaci konkursw. Zadaniem ich by?y nie tylko konkurencje zr?czno?ciowe takie jak taniec z pirkiem, ?wiczenie z hula hop, slalom z jajkiem, skoki na skakance, konstrukcja wie?y ale tak?e zmagania artystyczne takie jak ?piewanie piosenek i recytacja wierszy ze szkolnej ?awki, wykonanie ilustracji. Najbardziej jednak dzieciom podoba?a si? konkurencja, podczas ktrej nale?a?o wypi? czarodziejski sok z u?miechem na twarzy. Za ka?da wygran? rodzice otrzymywali punkty w postaci cukierka - bez w?tpienia na nagrod? w pe?ni zas?u?yli.
Repertuar artystyczny oraz konkursy zako?czy? s?odki pocz?stunek oraz pami?tkowe zdj?cia.

Katarzyna Taglewska

Projekt badawczy "Kwiat" TURZNO I

W lipcu rozpocz?li?my projekt badawczy Kwiat. Na pocz?tku udali?my si? do biblioteki wypo?yczy? ksi??ki o kwiatach. W pierwszym dniu dzieci stworzy?y rysunek przedstawiaj?cy budow? ro?liny. Wyr?nili?my i zaznaczyli?my na plakacie podstawowe cz??ci ro?liny: korze?, ?odyga, li?cie, kwiat. Podczas przeprowadzenia projektu towarzyszy?y nam zabawy badawcze, dzi?ki ktrym dowiedzieli?my si? jakie s? warunki do ?ycia ka?dej ro?liny. Wyniki bada?: woda, ziemia, nas?onecznienie. Dzieci ch?tnie przynosi?y do przedszkola r?ne kwiaty. W ksi??kach wyszukiwali?my ich nazw, ogl?dali?my przez lup? dziel?c si? swoimi spostrze?eniami. Podczas zaj?? dydaktycznych dzieci nazywa?y kwiaty, okre?la?y kolory p?atkw, wskazywa?y cz??ci ro?liny, uk?ada?y kwiaty wg wielko?ci wskazuj?c najwi?kszy i najmniejszy kwiat. ?wiczyli?my twrcze my?lenie poszukuj?c sposobw rozwi?zania sytuacji problemowej. Dzieci bardzo ch?tnie gra?y w gr? Raz, dwa, trzy kwiaty liczysz ty!. Codziennie uzupe?niali?my siatk? pyta? i hipotez, poszukuj?c odpowiedzi na zadane pytania. W trakcie zaj?? plastycznych dzieci wykona?y wsplny plakat przedstawiaj?cy budow? ro?liny. Nast?pnie wykona?y figurowe kwiaty z wykorzystaniem piankowych figur z rado?ci? nazywa?y swoje kwiaty nie zabrak?o r?, tulipanw, bratkw i stokrotek. Dzieci przynios?y do przedszkola gazety z dost?pnego materia?u wykona?y atlas kwiatw. Zachwycone by?y r?nymi gatunkami i barwami kwiatw. Podczas wykonywania pracy dyskutowa?y, ktre kwiaty wg nich s? najpi?kniejsze, wskazywa?y r?nice. Przedszkolaki wykona?y rwnie? kolorowe kwiaty metoda wydzieranki i weso?e kwiaty na patyku. Sk?ada?y poci?te ilustracje w ca?o?? po sko?czonej pracy wyszukiwa?y takiego samego gatunku w ksi??ce. Dzieciom bardzo spodoba? si? ten temat i sposb prowadzenia projektu.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

Moc atrakcji w czerwcu w Turznie

Miesi?c rozpocz?li?my od obchodw Dnia Dziecka. Zorganizowali?my r?ne konkursy, malowanie twarzy nie zabrak?o rwnie? weso?ych pl?sw przy muzyce. W tym dniu dzieci same przygotowa?y pocz?stunek dla siebie i mam s?odkie ciasteczka, ozdobione w przer?ny sposb. 19.06 dzieci wzi??y udzia? w II Przegl?dzie Piosenki Przedszkolaka dzieci zaprezentowa?y dwie piosenki Pieski ma?e dwa i Wakacje. Za udzia? w przegl?dzie na dzieci czeka?a s?odka niespodzianka i nagroda w postaci statuetki i dyplomu.

20.06 dzieci zosta?y zaproszone przez Oddzia?y Przedszkolne na Powitanie lata. Mieli?my okazj? uczestniczy? w zabawach prowadzonych przez zesp? Magma. W trakcie zabawy dzieci rozwija?y swoje umiej?tno?ci taneczne, dowiedzia?y si? rwnie? jak bezpiecznie bawi? si? w trakcie zabawy.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

Pod koniec maja wybrali?my si? z dzie?mi do toru?skiego ZOO. Dzieci mia?y okazj? zobaczy? m.in. rysia, ?ubra, lamy i nied?wiedzia. W trakcie pobytu zakupili?my jedzenie, ktrym dzieci nakarmi?y kozy rado?ci dzieci nie by?o ko?ca. Przedszkolaki ch?tnie wykonywa?y sobie zdj?cia w torbie wielkiego kangura. W nast?pnych dniach w przedszkolu dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami na temat wycieczki i napotkanych zwierz?t. Wra?enia z pobytu w ZOO by?y bardzo pozytywne.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

WAKACJE W O?RODKU PRZEDSZKOLNYM W RY?SKU

W dniu 2.07.2013 r. dzieci z O?rodka Przedszkolnego w Ry?sku wsplnie z dzie?mi z p?kolonii wyjecha?y do ,,Miejsca Przyjaznego Dzieciom do Gospodarstwa Agroturystycznego w My?liwcu. By? to wyjazd integracyjny z dzie?mi z p?kolonii.
Dzieci bawi?y si? doskonale. Mia?y do dyspozycji plac zabaw, sza?as, dyby, ma?e zoo, piaskownic?, boisko. Pani gospodyni z gospodarstwa przeprowadzi?a szereg zabaw ruchowych na ?wie?ym powietrzu z nagrodami. Dzieci pod opiek? pana instruktora je?dzi?y konno i bryczk?. Maluszki mia?y okazj? prze?y? ognisko, zje?? pyszne kie?baski, dro?d?wk? i mufinki. Niektre dzieci mia?y okazj? po raz pierwszy przejecha? si? autobusem.
Maluszki wrci?y do domu wybawione. Na zako?czenie wycieczki otrzyma?y wakacyjne upominki dzi?ki pomocy rodzicw.

Anna Strzeszy?ska

Od 10.06.13 pracowali?my nad projektem badawczym Pszczo?a. Omawiaj?c tematyk? o owadach, dzieci bardzo zainteresowa?y si? pszcz?kami-uroczymi maskotkami przyniesionymi do przedszkola. Postanowili?my wzbogaci? swoj? wiedz? na temat tych owadw. Dzieci szuka?y w swoich domach r?nych obrazkw, ksi??ek z pszczo?ami. Wypo?yczyli?my z biblioteki atlas owadw, a Paulina przynios?a do przedszkola rekwizyty pszczelarza, ktrymi pos?uguje si? jej dziadek. Dowiedzieli?my si?, jak ci??ko pracuj? pszczo?y, ile ludzie im zawdzi?czaj? poprzez zapylanie kwiatw, poznali?my etapy tworzenia si? miodu, smakowali?my mid, okre?lali?my jego w?a?ciwo?ci. Byli?my na wycieczce w gospodarstwie pana pszczelarza. Zobaczyli?my ule, pszczo?y podczas pracy, dowiedzieli?my si? jak piel?gnowa? pszczo?y, ?eby nie wygin??y i jakie trzeba zachowa? ?rodki ostro?no?ci b?d?c w ich pobli?u. Poznali?my bohaterk? bajek, Pszcz?k? Maj? oraz nied?wiadka, ktry uwielbia miodek Kubusia Puchatka. Nauczyli?my si? kilku piosenek, prostych rymowanek, wykonali?my ciekawe prace plastyczne w formie przestrzennej i p?askiej, nie zabrak?o rwnie? zagadek matematycznych. Na zako?czenie zaprosili?my rodzicw, ?eby popisa? si? zdobyt? wiedz? na temat pszcz? i zaprezentowa? swoje artystyczne umiej?tno?ci.
Monika Sroka

Więcej artykułów…