Brzozowo I

?niadanie Wielkanocne w Brzozowie I

?niadanie Wielkanocne smakowa?o wy?mienicie. Ka?dy mia? w nie swj wk?ad. Upiekli?my wcze?niej pyszn? babk?. Przygotowali?my malowane jajka kraszanki i pisanki. Wysiali?my rze?uch?, by sta?a si? nie tylko ?adn? ozdob?, ale zdrowym elementem do sa?atki oraz kanapek. Z przepisu naszych bab? wykonali?my s?odkiego baranka. Dowiedzieli?my si?, ?e to najs?ynniejszy symbol ?wi?ta Zmartwychwstania. Teraz tylko pi?knie nakryty st?, dzielenie si? jajkiem, sk?adanie sobie ?ycze? i oczekiwanie na zaj?czka. Trzeba by?o si? nieco natrudzi? i wytropi? go po ?ladach, ale rado?ci by?o co nie miara!

Miros?awa Janus

Czego przedszkolaki z Brzozowa I do?wiadczy?y zim??

Zima przynios?a przedszkolakom z o?rodka Brzozowo I, prowadzonego w ramach projektu "Pawe?ek i Ola id? do przedszkola", wiele okazji do obserwowania, mierzenia, poszukiwania, porwnywania, badania i eksperymentowania. Da?a okazj? kszta?towania takich cech charakteru jak wytrwa?o?? i opieku?czo??. Obserwowali?my drzewa bez li?ci, padaj?cy ?nieg i si?? wiatru. Poznali?my ptaki, ktre pozostaj? na zim? w naszym kraju, np. sikork?, wrbla, wron? i go??bka. Wiemy, jak si? poruszaj?, czym si? od?ywiaj?, jakie s? ich zwyczaje i jak wa?na dla przetrwania jest konieczno?? ich dokarmiania. Szukali?my ich ?ladw na ?niegu.

Poznali?my w?a?ciwo?ci ?niegu i lodu, np. podczas lepienia kul, zabawy ?nie?kami. Eksperymentowali?my ze ?niegiem. Fascynuj?c? okaza?a si? zabawa badawcza Czy ?nieg jest czysty? To w?a?nie zim? pami?tali?my o ?wi?cie Babci i Dziadka. Na t? wspania?? uroczysto?? przygotowali?my pi?kne, kolorowe serduszka, upiekli?my szarlotk?, ?piewali?my piosenki i zata?czyli?my walczyka. Rado?nie i weso?o min?? nam karnawa? okres balw i zabaw odbywaj?cych si? w?a?nie w zimie. Aktywno?? muzyczn? wyra?ali?my w ?piewie, ruchu i grze na instrumentach. Ruch przy muzyce to naturalna potrzeba, wp?ywaj?ca korzystnie nie tylko na rozwijanie dyspozycji muzycznych, ale te? na rozwj oglny. Muzyka ze swoim rytmem w szczeglny sposb wywo?uje potrzeb? ruchu. Dziecko, poprzez to, co robi, tworzy i wyra?a siebie.

Starajmy si? zaspokaja? t? naturaln? potrzeb? dzia?ania, ekspresji i realizacji. Stwarzajmy warunki, zach?cajmy i wspomagajmy w tym nasze dzieci rwnie? na terenie domu rodzinnego.

Miros?awa Janus