G?uchowo

Wycieczka do zoo - G?uchowo

W poniedzia?ek 27.05.2013 r. z okazji Dnia Dziecka dzieci wraz ze swoj? pani? wyruszy?y na wycieczk? do toru?skiego ZOO. Zwiedzaj?c pi?kny ogrd zoologiczny nasze przedszkolaki zapozna?y si? z wieloma gatunkami zwierz?t pochodz?cych z r?nych stref klimatycznych ?wiata. Jak?e ?mieszne by?y ma?pki, gro?ne w??e i rysie, interesuj?ce kameleon i tukan. Najwi?kszym zainteresowaniem cieszy? si? jednak paw, mieli?y szcz??cie bo zaprezentowa? si? nam w ca?ej przepi?knej okaza?o?ci.
Wycieczka do ZOO by?a kolejn? ciekaw? przygod? dla naszych przedszkolakw. Wyprawa naprawd? si? uda?a. Zobaczyli?my rwniez fontann? i zajadali?my pyszne rurki z kremem. Fajnie jest mie? Dzie? Dziecka:)

Dorota D?bska

Koncert muzyczny w G?uchowie

Dzieci bardzo lubi? wizyty go?ci w naszym przedszkolu. Wizyty artystw muzykw zawsze powoduj? wiele emocji. Dzieci mog? dotkn?? instrumentw, zobaczy? i us?ysze? sk?d wydobywaj? si? d?wi?ki. Wiedz? ju? nawet, ?e do zapisania muzyki potrzebne s? nuty. 15.04.2013 odwiedzi? nas Muzyk ktry zaprezentowa? dzieciom piosenki ze swojej p?yty. Wyst?p nosi? tytu? " Wol? przedszkole". Maluchy bawi?y si? znakomicie.Tego dnia w przedszkolu zrobi?o si? bardzo kolorowo, a to za spraw? t?czowych peleryn, w ktre ubrano dzieci. Wszyscy ch?tnie brali udzia? w zabawie, a piosenki ktre najbardziej spodoba?y si? s?uchaczom to "Biedronka", "M - jak Mama", "Piesek", do dzi? je ?piewamy:)

Dorota D?bska

Bal Karnawa?owy w G?uchowie

W dniu 11.01.2013 w Szkole Podstawowej w Ko?czewicach odby? si? Bal Karnawa?owy z udzia?em klas 0-III. My te? brali?my w nim udzia?. Jak to na balu bywa by?y ta?ce, konkursy, loterie. Tego dnia wszyscy pi?knie wygl?dali, mo?na by?o spotka? ksi??niczki, piratw, barwne motylki, biedronki... Nawet nasza pani by?a jaka? odmieniona. Wszyscy doskonale si? bawili o czym ?wiadcz? nasze u?miechni?te buzie.

Dorota D?bska

Spotkanie ?wi?teczne w G?uchowie

Dnia 22.12.2012 w przedszkolu w G?uchowie odby?o si? spotkanie ?wi?teczne z udzia?em przedszkolakw, rodzicw i bliskich. Ju? sam tytu? przedstawienia "?nie?ynki z zimowego lasu" wprowadzi? go?ci w zimow? i ?wi?teczn? atmosfer?. Wyst?p przygotowany przez dzieci poprzedzi? taniec ?nie?ynek, ktry zachwyci? przyby?ych go?ci. Dzieci z wielkim przej?ciem odegra?y swoje role, ?piewa?y piosenki, wykona?y taniec wok? choinki. Po udanym przedstawieniu dzieci uda?y si? na ma?e co nieco przygotowuj?c si? jednocze?nie na przybycie Miko?aja.
W ko?cu d?ugo oczekiwany go?? zjawi? si?. Dzieci si? bardzo ucieszy?y z tej niezwyk?ej wizyty. Za?piewa?y Miko?ajowi piosenki, wyrecytowa?y wierszyki, ci odwa?niejsi mogli nawet usi??? mu na kolano. Po wyst?pach Miko?aj obdarowa? dzieci s?odkimi upominkami.
Obecni go?cie z zachwytem obserwowali wyst?py swoich pociech, a ?miechu i rado?ci by?o co nie miara.
Dorota D?bska