Brzozowo II

"Przedszkole to nasz drugi dom"

Kiedy posy?amy maluchy do przedszkola, martwimy si?, czy nie b?d? p?aka?, czy b?dzie im si? tam podoba?o i czy pani nie b?dzie za wiele wymaga?a? A nasze maluszki radz? sobie o wiele lepiej ni? mogliby?my si? spodziewa?, nawi?zuj? swoje pierwsze przyja?nie i zaskakuj? nie tylko rodzicw ale nawet nauczycieli.
O?rodki przedszkolne z tzw. ?rodkw unijnych w niczym nie odbiegaj? od przeci?tnych przedszkoli. Ba! ?miem twierdzi?, ?e w niektrych przypadkach przewy?szaj? tradycyjne przedszkola. To doceniaj? zarwno rodzice jak i same maluchy. Zapewniamy dzieciom nieodp?atnie dodatkowe zaj?cia wspomagaj?ce rozwj umiej?tno?ci manualnych - bo te maluszki nied?ugo podejm? nauk? pisania a modu?y ,,Od bazgrania do pisania" maj? na celu usprawni? ma?e r?czki i przygotowa? je do prawid?owego uchwytu o?wka lub innego narz?dzia pisarskiego.
Nowo?ci? w tym roku szkolnym jest praca z modu?ami z ,,Matematyki sensorycznej". Na tych zaj?ciach, poprzez zabaw? dzieci poznaj?, systematyzuj? i poszerzaj? swoj? wiedz? z zakresu podstaw matematyki: figury geometryczne, kolory, wielko?ci i wiele innych poj??. Czasem kto? pyta: Co to jest ta matematyka sensoryczna? To po prostu zwyk?e poj?cia, przestawiane poprzez r?ne wielko?ci, kolory, kszta?ty a wszystko ubrane w zabawne historie i przygody tak, aby by?o to atrakcyjne dla najm?odszych. To nic, ?e nam doros?ym wydaj? si?, ?e przecie? to takie oczywiste - jak jest co? ma?e, to musi by? i du?e, ?e jest ko?o i kwadrat, ?e co? le?y u gry lub na dole! To tylko dla nas jest oczywiste - bo kto? nam to kiedy? powiedzia?, pokaza? i nazwa?! Teraz to my musimy nauczy? nasze dzieci i to jak najpr?dzej, bo potem b?dzie im trudniej zrozumie? dlaczego tak ma by?. Teraz przyjmuj? to jako naturaln? rzec z otaczaj?cego je ?wiata - bo jeszcze nie wiedz?, ?e si? ucz? a zabawa jest taka przyjemna i taka zwyczajna - z nauk? bywa r?nie i nie ka?demu si? udaje.
Korzystajmy wi?c z tego dobrodziejstwa, jakim s? nasze przedszkola. To kapita? na start naszych pociech w dalszej edukacji. Kapita?, ktry pozwoli im bezbole?nie wystartowa? w kolejnym etapie edukacji.
Czes?awa Augustinowicz
O?rodek przedszkolny Brzozowo II

Jeste?my Europejczykami

Nasze przedszkola funkcjonuj? w ramach ?rodkw pozyskanych z programw EFS czyli popularnie mwi?c ze ?rodkw unijnych. W o?rodku przedszkolnym Brzozowo II dzieci postanowi?y zapozna? si? z kilkoma wybranymi pa?stwami.

Francja kojarzy si? dzieciom z wie?a Eiffla, co wspaniale wpisa?o si? w jeden z modu?w ,,Od bazgrania do pisania", na ktrych pracujemy w naszych o?rodkach. Dowiedzia?y si? te?, ?e popularna piosenka ,,Posz?y w pole kurki trzy" oparta jest na tradycyjnej melodii francuskiej. No i oczywi?cie nie ma ?niadania bez francuskich rogalikw, ktre maluchy zrobi?y w?asnor?cznie z masy solnej.

Kolejny kraj europejski to by?a Wielka Brytania. Dzieci ucz? si? ju? angielskiego, wi?c znajomo?? niektrych s?wek by?a dla nich prostym zadaniem. Frajd? sprawi?a angielska herbatka i piknik w sali przedszkolnej. Oczywi?cie na przyj?cia zaprasza?a Krlowa Angielska El?bieta II. Popularny Kubu? Puchatek te? okaza? si? angielskim nabytkiem - co dla dzieci by?o nieco dziwne, bo przecie? on jest nasz, zawsze z nami by? a tu angielski import. I w tej dziedzinie okazali?my si? tacy wielokulturowi

Ca?kiem smacznym i rwnie oczywistym sta?o si? spotkanie z W?ochami. Popularne melodie lubiane przez naszych rodzicw i dziadkw, a co najwa?niejsze - ulubiona przez dzieci pizza, ktr? same przygotowa?y i z najwi?kszym smakiem zjad?y. Oczywi?cie pieczenia dopilnowa?a zaprzyja?niona mama, jednak dzieci kroi?y, tar?y i wa?kowa?y. Tak dobre wykonanie tego dania sprawi?o, ?e dzieci wpad?y na pomys?, ?eby otworzy? pizzeri?.

Trzeba przyzna?, ?e zainteresowanie starszych kolegw - ze szko?y by?o przeogromne - w ko?cu w ca?ej szkole dawa?o sie odczu?, ?e maluchy pichc? cos niebywale smacznego!

Mo?emy wi?c ?mia?o zaprasza? na nasze przyj?cia, dzieci daj? sobie rad? w kuchni!

Czes?awa Augustinowicz

Zaj?czkowe "marchewki" na Wielkanoc - Brzozowo II

Czas szybko mija i niespodziewanie razem z wiosn? przysz?y ?wi?ta Wielkanocne. Dzieci poczyni?y przygotowania do ?wi?t i wyruszy?y na poszukiwanie wielkanocnego zaj?czka. Odpowiednio ubrani wyruszyli?my w teren, bo przecie? zaj?czki lubi? traw? i zielone ??ki oraz las. Jaka? by?a niespodzianka, kiedy w pobliskim parku dzieci dostrzeg?y co? ciekawego - zaj?czek podzieli? si? z dzie?mi swoimi ,,marchewkami". Te ,,marchewki" by?y troch? du?e i co? w nich szele?ci?o. Dzieci nie mog?y doczeka? si? powrotu do przedszkola i kto? ju? nawet otworzy? t? dziwn? ,,marchewk?", ?eby zobaczy?, co jest w ?rodku. Rado?ci by?o co nie miara, kiedy dzieci odkry?y, ?e w ?rodku s? s?odycze i jajeczka na wod?. Ledwo uda?o si? uratowa? cz??? prezentw do zabrania do domu.

Czes?awa Augustinowicz

Przedszkolaki z Brzozowa II w Dworze Artusa

21 marca to pierwszy dzie? wiosny. Fundacja Ziemia Gotyku umo?liwi?a nam powitanie wiosny koncertem muzycznym w po??czeniu z wycieczk? do Torunia. Zabytkowy Dwr Artusa mia? zaszczyt go?ci? najm?odszych w swojej historii s?uchaczy muzyki klasycznej. Dzieci z zaciekawieniem, a wr?cz z otwartymi buziami uczestniczy?y w koncercie i ch?on??y muzyk?, ktra w ich ?yciu prywatnym pojawia si? do?? rzadko lub wcale. Sala koncertowa sprzyja?a powa?nej atmosferze a mimo to zabawa by?a godna ma?ych s?uchaczy.

Po zako?czeniu koncertu dzieci uda?y si? na zwiedzanie toru?skiego rynku i jego okolic. Przynosz?ce szcz??cie ?abki oraz pies Filutek cieszy?y si? przeogromnym zainteresowaniem maluchw.

Czes?awa Augustinowicz

Przedszkolaki z Brzozowa II w Hoplandzie

13 marca 2012 roku nie by? pechowy dla naszych maluszkw to by?a sama rado??. Dzieci pojecha?y autobusem do pobliskiego parku zabaw Hopland w Che?mnie. Trampoliny, dmuchane zamki i zje?d?alnie, basen z pi?eczkami i szereg innych atrakcji = wielka frajda. Rodzice i opiekunowie mogli obserwowa? dzieci w trakcie zabawy. Przedszkolaki bawi?y si? tak wspaniale, ?e w drodze powrotnej do domu omal nie pozasypia?y w fotelach w autobusie.

Czes?awa Augustinowicz

Rodzice i dzieci z przedszkola Brzozowo II ju? od kilkunastu dni przygotowywali stroje i pomys?y na karnawa?owy bal przebiera?cw i trzeba przyzna?, ?e wszyscy stan?li na wysoko?ci zadania: sala z dekoracjami o tematyce bajkowej, dzieci poprzebierane jak z prawdziwych bajek i to nie tylko w stroje zakupione w sklepie lecz cz?sto przygotowane osobi?cie przez rodzicw - te wymaga?y pomys?owo?ci i w?asnor?cznej pracy ale jak?? da?y satysfakcj? obydwu stronom!

Drobny pocz?stunek i upominki przygotowane przez Rad? Rodzicw Szko?y Podstawowej w Brzozowie by?y dodatkow? atrakcj? zabawy przeplatanej r?nymi konkursami, gdzie ka?dy mg? si? wykaza? i zdoby? nagrod? - trzeba przyzna?, ?e nasze maluchy te? w??cza?y si? do konkursw a nawet zdobywa?y nagrody, cho? w grupie z klas? ,,zerow?" i pierwszakami rywalizacja stanowi?a spore wyzwanie! Jednak dla tych, ktrzy uczestnicz? w codziennym ?yciu o?rodkw, takie zadania nie stanowi? problemu. Mierzenie si? z w?asnymi mo?liwo?ciami, to tylko kolejny etap sprawdzania swoich mo?liwo?ci - bo kiedy? musi si? uda?, a je?li dzi? idzie s?abiej to tylko zabawa a trening czyni mistrza, wi?c prbujemy do skutku... Ka?dy stara si? wypa?? jak najlepiej umie - na miar? swoich mo?liwo?ci, a to ju? sukces!

Czes?awa Augustinowicz

Stycze? w przedszkolu w Brzozowie II

Stycze?, jak co roku przynosi ?wi?to dziadkw i mnstwo zwi?zanych z tym przygotowa?.

Nasze maluchy nabra?y takiej ochoty do pracy w kuchni, ?e postanowi?y raz jeszcze osobi?cie wzi?? si? do pracy - tym razem dla w?asnej przyjemno?ci. Samodzielnie przygotowane ?niadanie by?o wi?c tak dobre, ?e nie pozosta? nawet jeden okruszek, a wszystkie zdobyte informacje mo?na by?o jeszcze przenie?? na zabaw? w k?ciku kuchennym. Nakrywanie do sto?u to ju? dla nich nie stanowi tajemnic. W zwi?zku z tym otrzyma?y te? Dyplom Ma?ego Kucharza, ktry to upowa?nia je do samodzielnego przygotowywania ?niada? nawet w domu...

A kiedy dzieci si? nudz? - to najlepszym pomys?em s? kartony! Wszystko mo?na z nimi robi?, ka?dy pomys? jest ciekawy. U nas jest to rakieta i pojazd kosmiczny, do ktrego wsiadamy i podr? do gwiazd ju? jest w zasi?gu r?ki. Mali odkrywcy wyruszaj? na podbj gwiazd i poznanie nowych ?wiatw a mo?e nawet na spotkanie z kosmitami...

Czes?awa Augustinowicz

?wi?teczna atmosfera w przedszkolu w Brzozowie

Grudzie? to dla wszystkich Miko?aj i ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, ?wi?teczna atmosfera udzieli?a si? wi?c i przedszkolakom. Dzieci piek?y ciastka, samodzielnie je dekorowa?y, przygotowywa?y wiele niespodzianek pod choink? a na koniec spotka?y si? z d?ugo oczekiwanym go?ciem. Cho? w t? rol? wcieli? si? jeden z tatusiw, maluchy absolutnie go nie pozna?y. Emocje i rado?? by?y tak wielkie, ?e wystarczy?o przebranie i zmiana g?osu, aby Miko?aj by? jak najprawdziwszy!

Czes?awa Augustinowicz