Dubielno

Bajka z ?yczeniami dla Mamy i Taty

Przedszkolaki z Dubielna aby podzi?kowa? za mi?o?? i wychowanie swoim Rodzicom, przygotowa?y na t? okazj? wyj?tkowe przedstawienie, gdzie wyst?pi?y jako r?norodne postacie z bajek, ktre sk?ada?y ?yczenia swoim najbli?szym. Mo?na by?o spotka? Czerwonego Kapturka i wilka, Krlewn? ?nie?k? wraz z krasnoludkami, z?ot? rybk?, Baba Jag? wraz z Jasiem i Ma?gosi? a tak?e kwiatow? wr?k? oraz Calineczk?. Wszystkie dzieci wr?czy?y tak?e swoim najbli?szym prezent w postaci w?asnor?cznie wykonanego albumu z rodzinnymi zdj?ciami, ktry same ozdobi?y za pomoc? kolorowych, piankowych kszta?tw oraz wst??eczek.
Dzieci przygotowa?y dla swoich rodzicw rwnie? niespodziank? w postaci konkursw. Zadaniem ich by?y nie tylko konkurencje zr?czno?ciowe takie jak taniec z pirkiem, ?wiczenie z hula hop, slalom z jajkiem, skoki na skakance, konstrukcja wie?y ale tak?e zmagania artystyczne takie jak ?piewanie piosenek i recytacja wierszy ze szkolnej ?awki, wykonanie ilustracji. Najbardziej jednak dzieciom podoba?a si? konkurencja, podczas ktrej nale?a?o wypi? czarodziejski sok z u?miechem na twarzy. Za ka?da wygran? rodzice otrzymywali punkty w postaci cukierka - bez w?tpienia na nagrod? w pe?ni zas?u?yli.
Repertuar artystyczny oraz konkursy zako?czy? s?odki pocz?stunek oraz pami?tkowe zdj?cia.

Katarzyna Taglewska

Kiedy do przedszkola przyszed? Piotru? z wiadomo?ci?, ?e u wujka Karola przyszed? na ?wiat ma?y ?rebaczek, wwczas rozpocz??y si? dyskusje. W tym w?a?nie momencie pojawi? si? temat naszego projektu. Zosta?a wwczas stworzona siatka tematyczna z nurtuj?cymi pytaniami, na ktre przedszkolaki pragn??y uzyska? odpowied?. Pytania dotyczy?y wygl?du konia( czy s? ma?e czy du?e, czy maj? kropki b?d? s? w paski, po co im takie twarde kopyta, czy ich ogonek trzeba czesa?), ?rodowiska ?ycia, historii konia, jego roli, ktr? odgrywa? kiedy? i nadal odgrywa. Przedszkolaki dzi?ki projektowi wzbogaci?y swoj? wiedz? o takie poj?cia jak PEGAZ, CENTAUR, JEDNORO?EC, MUSTANG, LAJKONIK kowal, podkowa, ma?? konia, klacz, ?rebak, stajnia, stadnina, puszorek, lejce, d?okej, bryczka itp. Dzieci dzieli?y si? swoimi wra?eniami dotycz?cymi koni na podstawie w?asnych do?wiadcze?. Jedne opowiada?y o koniach i akrobacjach, ktre koniki wykonywa?y w cyrku, inne za? o koniach sportowych, startuj?cych w r?norodnych zawodach. Jednak aby przyjrze? si? bli?ej ?rodowisku ?ycia konia wraz z przedszkolakami wybrali?my si? na piesz? wycieczk? do wujka Piotrusia, ktry ch?tnie opowiedzia? nam o szczeg?ach hodowli koni, poniewa? mia? ich a? 16. Dzieci by?y ogromnie podekscytowane, ?e mog?y zobaczy? konie oraz ?rebaki i dowiedzie? si? wielu interesuj?cych wiadomo?ci o ich ?yciu.
W projekt bardzo ch?tnie zaanga?owali si? rodzice, ktrzy wraz ze swoimi pociechami pomogli zorganizowa? wystaw? koni wykonanych przez nich samych. Efekty by?y znakomite. Okaza?o si?, ?e w rodzicach drzemi? ukryte talenty, poniewa? konie by?y bardzo r?norodne, ka?dy z nich by? wykonany z zupe?nie innego tworzywa- a wszystkie by?y przepi?kne. Wystaw? podziwiali nie tylko rodzice, ale tak?e dzieci oraz pracownicy szko?y. Przedszkolaki otrzyma?y dyplom , za? rodzice wyj?tkowy medal za zaanga?owanie w projekcie badawczym KO?

Katarzyna Taglewska

Wielkie wydarzenia kulturalne w O?rodku przedszkolnym w Dubielnie

Dzi?ki staraniom Fundacji Ziemi Gotyku dzieci z O?rodka Przedszkolnego w Dubielnie mog?y uczestniczy? w miesi?cu maju, w dwch wspania?ych wydarzeniach kulturalnych. By? to udzia? przedszkolakw w koncercie W. Wywrockiego Wol? przedszkole oraz spektakl w wykonaniu aktorw Teatru Lalek Zaczarowany ?wiat. Oba te wydarzenia wywar?y na dzieciach ogromne wra?enie i dostarczy?y wielu wspania?ych wra?e?. W koncercie mieli mo?liwo?? uczestniczy? rwnie? rodzice, ktrzy z u?miechem podziwiali taniec i ?piew swoich pociech. Pytaj?c przedszkolakw po koncercie o ich indywidualne wra?enia, pada?y nast?puj?ce komentarze:
Koncert by? super, podoba?o mi si? wszystko(Paulinka)
Najbardziej na koncercie podoba?o mi si? to, ?e pan da? nam przebrania( Natalia)
Piosenki tego pana by?y pi?kne (Filip)
Lubi? tego pana, bo pozwoli? nam gra? na swoich instrumentach i ?piewa? przez prawdziwy mikrofon(Zuzia)
Pan pokaza? nam prawdziwy klarnet, na ktrym potrafi? ?adnie gra? (Piotru?)
Przedszkolakom bardzo si? podoba?o, czego dowodem by?o ch?tne s?uchanie utworw pana Wywrockiego ju? po jego wizycie, na p?ycie, ktr? sam podarowa? dzieciom. BRAWO!
Kolejnym wydarzeniem, na ktre zaprosili?my rodzicw oraz klas? 0 by?o przedstawienie Ja? i Ma?gosia, gdzie dzieci z zapartym tchem, nie mog?c oderwa? oczu, ?ledzi?y kolejne sceny przygd dwjki rodze?stwa. Dzi?ki temu, przedszkolaki mog?y poczu? si? niczym prawdziwi widzowie na deskach teatru. Bogata i niezwykle oryginalna scenografia, zmiany tempa i dynamiki zanios?y dzieci do krainy ba?ni i wyobra?ni, gdzie wszystko mo?e si? wydarzy?.
Dzieci lubi? czu? si? wa?ne oraz doceniane a takie w?a?nie wydarzenia dostarczaj? im wielu pi?knych prze?y? oraz rado?ci.

Katarzyna Taglewska

Wydarzenia kulturalne w przedszkolu w Dubielnie

Dzi?ki staraniom Fundacji Ziemi Gotyku dzieci z O?rodka Przedszkolnego w Dubielnie mog?y uczestniczy? w miesi?cu maju, w dwch wspania?ych wydarzeniach kulturalnych. By? to udzia? przedszkolakw w koncercie W. Wywrockiego Wol? przedszkole oraz spektakl w wykonaniu aktorw Teatru Lalek Zaczarowany ?wiat. Oba te wydarzenia wywar?y na dzieciach ogromne wra?enie i dostarczy?y wielu wspania?ych wra?e?. W koncercie mieli mo?liwo?? uczestniczy? rwnie? rodzice, ktrzy z u?miechem podziwiali taniec i ?piew swoich pociech. Pytaj?c przedszkolakw po koncercie o ich indywidualne wra?enia, pada?y nast?puj?ce komentarze:
Koncert by? super, podoba?o mi si? wszystko(Paulinka)
Najbardziej na koncercie podoba?o mi si? to, ?e pan da? nam przebrania( Natalia)
Piosenki tego pana by?y pi?kne (Filip)
Lubi? tego pana, bo pozwoli? nam gra? na swoich instrumentach i ?piewa? przez prawdziwy mikrofon(Zuzia)
Pan pokaza? nam prawdziwy klarnet, na ktrym potrafi? ?adnie gra? (Piotru?)
Przedszkolakom bardzo si? podoba?o, czego dowodem by?o ch?tne s?uchanie utworw pana Wywrockiego ju? po jego wizycie, na p?ycie, ktr? sam podarowa? dzieciom. BRAWO!
Kolejnym wydarzeniem, na ktre zaprosili?my rodzicw oraz klas? 0 by?o przedstawienie Ja? i Ma?gosia, gdzie dzieci z zapartym tchem, nie mog?c oderwa? oczu, ?ledzi?y kolejne sceny przygd dwjki rodze?stwa. Dzi?ki temu, przedszkolaki mog?y poczu? si? niczym prawdziwi widzowie na deskach teatru. Bogata i niezwykle oryginalna scenografia, zmiany tempa i dynamiki zanios?y dzieci do krainy ba?ni i wyobra?ni, gdzie wszystko mo?e si? wydarzy?.
Dzieci lubi? czu? si? wa?ne oraz doceniane a takie w?a?nie wydarzenia dostarczaj? im wielu pi?knych prze?y? oraz rado?ci.

Katarzyna Taglewska

Cztery pory roku w barwach i muzyce - Przedszkole w Dubielnie

Zbli?aj?ca si? wielkimi krokami do nas wiosna przyczyni?a si? do rozwa?a? na temat r?nych pr roku, ich zwiastunw, charakterystycznych symboli oraz warunkw pogodowych im sprzyjaj?cych. Aby to wszytko utrwali? pomog?a nam w tym Piosenka o czterech porach roku, ktra w przepi?kny i jak?e prosty sposb zilustrowa?a nam zmiany zachodz?ce w przyrodzie podczas ca?ego roku. Dzieci bardzo ch?tnie ?piewa?y j? nie tylko w sali ale tak?e podczas spacerw: Pani wiosna ta?czy w p?kach, ptaki jej ?wierkaj?. Pani Lato gna po ??kach wszyscy je kochaj?. Dzieci ta?czy?y, ?piewa?y, czerpi?c przy tym wiele rado?ci. Do krainy czterech pr roku zabra?y przedszkolakw fragmenty muzyki A. Vivaldiego, gdzie dzieci za pomoc? poruszania kolorowymi chustami odzwierciedla?y s?yszan? przez nie muzyk?.
Bohaterk? zaj?? by?a tak?e kropelka, ktra podczas podr?y przez cztery pory roku przybiera r?n? posta?, jest przecie? ?nie?ynk? ale tak?e kropelk? deszczu. Wsplnie z dzie?mi zosta?a skonstruowana gra planszowa na dywanie, gdzie zadaniem dzieci by?o przyporz?dkowanie odpowiedniego symbolu znajduj?cego si? w polu gry z dan? por? roku . Przedszkolaki doskonale sobie z tym poradzi?y. Dzieci liczy?y kropki na kostce i przekazywa?y symbol znajduj?cy si? w danym polu do jednej z pa? pr roku. Zarwno pani wiosna, lato, jesie? jak rwnie? zima otrzyma?y swoje skarby. Gra ta pomog?a rwnie? dzieciom uto?sami? dana por? roku z odpowiednim kolorem. My?l?, ?e tego typu zabawa z porami roku utrwali?a w?rd dzieci znajomo?? zmian jakie zachodz? w ci?gu roku w przyrodzie.
Katarzyna Taglewska

Zimo - baw si? z nami! Dubielno

Kiedy do przedszkolakw zawita?a zima, postanowi?y w pierwszej kolejno?ci zatroszczy? si? o ptaszki, ktre szuka?y pod ?niegiem ziarenek i okruszkw. Aby wrbelki nie mia?y pustych brzuszkw dzieci wykona?y karmnik, do ktrego nasypa?y ziarenek i przyczepi?y s?onink?. Temat ten sta? si? tak?e inspiracj? do r?norodnych zabaw twrczych i matematycznych, gdzie dzieci wed?ug w?asnych pomys?w modelowa?y z plasteliny, wykleja?y ptaszki z kolorowych kszta?tw pianki, tworzy?y karmniki z pude?ka po zapa?kach. Przedszkolaki utrwala?y tak?e poj?cia nad, pod, za, obok, pomi?dzy, przede mn?, za mn?, umiejscawiaj?c ptaszka wzgl?dem sylwety karmnika oraz siebie.
Oczywi?cie nie zabrak?o zabaw z przeliczaniem ptaszkw, ktre dzieci samodzielnie prbowa?y wycina?.Pani zima przynios?a ze sob? bia?y puch, ktry przykry? ziemi? przedszkolaki postanowi?y zbada? bli?ej jak wygl?da ?nieg i co si? z nim dzieje, kiedy przynios?y go do przedszkola. Dzieci za pomoc? zmys?u dotyku oraz wzroku opisywa?y wygl?d p?atkw, ich kolor, kszta?t. Okre?la?y czy jest on twardy czy te? mi?kki oraz w co zamieniaj? si? ?niegowe gwiazdki po umieszczeniu ich w menzurkach. Ciekawym do?wiadczeniem okaza?o si? dla dzieci porwnanie wody, ktra powsta?a w wyniku topnienia kryszta?kw ?niegu oraz wody z czajnika. Dzieci by?y zaskoczone, ?e pomimo tego, i? ?nieg wydaje si? bia?y to tak naprawd? jest w nim mnstwo zanieczyszcze? a woda , ktra powsta?a w wyniku jego topnienia nie jest czysta.
Podczas zimowych zabaw nie zabrak?o tak?e najwa?niejszego go?cia, ktrym by? ba?wanek. Dzi?ki przedszkolakom, pan P?atek co dziennie wita? dzieci, ktre przychodzi?y ka?dego ranka do przedszkola.
Katarzyna Taglewska

Więcej artykułów…