Projekt badawczy "Kwiat" TURZNO I

W lipcu rozpocz?li?my projekt badawczy Kwiat. Na pocz?tku udali?my si? do biblioteki wypo?yczy? ksi??ki o kwiatach. W pierwszym dniu dzieci stworzy?y rysunek przedstawiaj?cy budow? ro?liny. Wyr?nili?my i zaznaczyli?my na plakacie podstawowe cz??ci ro?liny: korze?, ?odyga, li?cie, kwiat. Podczas przeprowadzenia projektu towarzyszy?y nam zabawy badawcze, dzi?ki ktrym dowiedzieli?my si? jakie s? warunki do ?ycia ka?dej ro?liny. Wyniki bada?: woda, ziemia, nas?onecznienie. Dzieci ch?tnie przynosi?y do przedszkola r?ne kwiaty. W ksi??kach wyszukiwali?my ich nazw, ogl?dali?my przez lup? dziel?c si? swoimi spostrze?eniami. Podczas zaj?? dydaktycznych dzieci nazywa?y kwiaty, okre?la?y kolory p?atkw, wskazywa?y cz??ci ro?liny, uk?ada?y kwiaty wg wielko?ci wskazuj?c najwi?kszy i najmniejszy kwiat. ?wiczyli?my twrcze my?lenie poszukuj?c sposobw rozwi?zania sytuacji problemowej. Dzieci bardzo ch?tnie gra?y w gr? Raz, dwa, trzy kwiaty liczysz ty!. Codziennie uzupe?niali?my siatk? pyta? i hipotez, poszukuj?c odpowiedzi na zadane pytania. W trakcie zaj?? plastycznych dzieci wykona?y wsplny plakat przedstawiaj?cy budow? ro?liny. Nast?pnie wykona?y figurowe kwiaty z wykorzystaniem piankowych figur z rado?ci? nazywa?y swoje kwiaty nie zabrak?o r?, tulipanw, bratkw i stokrotek. Dzieci przynios?y do przedszkola gazety z dost?pnego materia?u wykona?y atlas kwiatw. Zachwycone by?y r?nymi gatunkami i barwami kwiatw. Podczas wykonywania pracy dyskutowa?y, ktre kwiaty wg nich s? najpi?kniejsze, wskazywa?y r?nice. Przedszkolaki wykona?y rwnie? kolorowe kwiaty metoda wydzieranki i weso?e kwiaty na patyku. Sk?ada?y poci?te ilustracje w ca?o?? po sko?czonej pracy wyszukiwa?y takiego samego gatunku w ksi??ce. Dzieciom bardzo spodoba? si? ten temat i sposb prowadzenia projektu.

Justyna Wojnowska-Wachowiak