Pod koniec maja wybrali?my si? z dzie?mi do toru?skiego ZOO. Dzieci mia?y okazj? zobaczy? m.in. rysia, ?ubra, lamy i nied?wiedzia. W trakcie pobytu zakupili?my jedzenie, ktrym dzieci nakarmi?y kozy rado?ci dzieci nie by?o ko?ca. Przedszkolaki ch?tnie wykonywa?y sobie zdj?cia w torbie wielkiego kangura. W nast?pnych dniach w przedszkolu dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami na temat wycieczki i napotkanych zwierz?t. Wra?enia z pobytu w ZOO by?y bardzo pozytywne.

Justyna Wojnowska-Wachowiak