Kiedy do przedszkola przyszed? Piotru? z wiadomo?ci?, ?e u wujka Karola przyszed? na ?wiat ma?y ?rebaczek, wwczas rozpocz??y si? dyskusje. W tym w?a?nie momencie pojawi? si? temat naszego projektu. Zosta?a wwczas stworzona siatka tematyczna z nurtuj?cymi pytaniami, na ktre przedszkolaki pragn??y uzyska? odpowied?. Pytania dotyczy?y wygl?du konia( czy s? ma?e czy du?e, czy maj? kropki b?d? s? w paski, po co im takie twarde kopyta, czy ich ogonek trzeba czesa?), ?rodowiska ?ycia, historii konia, jego roli, ktr? odgrywa? kiedy? i nadal odgrywa. Przedszkolaki dzi?ki projektowi wzbogaci?y swoj? wiedz? o takie poj?cia jak PEGAZ, CENTAUR, JEDNORO?EC, MUSTANG, LAJKONIK kowal, podkowa, ma?? konia, klacz, ?rebak, stajnia, stadnina, puszorek, lejce, d?okej, bryczka itp. Dzieci dzieli?y si? swoimi wra?eniami dotycz?cymi koni na podstawie w?asnych do?wiadcze?. Jedne opowiada?y o koniach i akrobacjach, ktre koniki wykonywa?y w cyrku, inne za? o koniach sportowych, startuj?cych w r?norodnych zawodach. Jednak aby przyjrze? si? bli?ej ?rodowisku ?ycia konia wraz z przedszkolakami wybrali?my si? na piesz? wycieczk? do wujka Piotrusia, ktry ch?tnie opowiedzia? nam o szczeg?ach hodowli koni, poniewa? mia? ich a? 16. Dzieci by?y ogromnie podekscytowane, ?e mog?y zobaczy? konie oraz ?rebaki i dowiedzie? si? wielu interesuj?cych wiadomo?ci o ich ?yciu.
W projekt bardzo ch?tnie zaanga?owali si? rodzice, ktrzy wraz ze swoimi pociechami pomogli zorganizowa? wystaw? koni wykonanych przez nich samych. Efekty by?y znakomite. Okaza?o si?, ?e w rodzicach drzemi? ukryte talenty, poniewa? konie by?y bardzo r?norodne, ka?dy z nich by? wykonany z zupe?nie innego tworzywa- a wszystkie by?y przepi?kne. Wystaw? podziwiali nie tylko rodzice, ale tak?e dzieci oraz pracownicy szko?y. Przedszkolaki otrzyma?y dyplom , za? rodzice wyj?tkowy medal za zaanga?owanie w projekcie badawczym KO?

Katarzyna Taglewska